Praktijkgebieden

Aannemingsrecht

Deze tak behelst alle mogelijke problemen i.v.m. aannemingen en werken in regie. Zeer veel bouwzaken ressorteren onder deze tak van het recht, met alle mogelijke technische expertises en bouwproblematiek tengevolge.

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

Individueel Arbeidsrecht: alle mogelijke geschillen tussen de individuele werknemer en werkgever worden behandeld met betrekking tot de totstandkoming, de schorsing en de beëindiging van de arbeidsrelatie.

Collectief Arbeidsrecht: de werking van de collectieve overlegorganen, advies en bijstand met het oog op het afsluiten van CAO’s, sociale verkiezingen,…

Sociaal Zekerheidsrecht: advies en bijstand met betrekking tot sociale zekerheidsgeschillen, onder andere werkloosheid, sociale zekerheid voor zelfstandigen, arbeidsongevallen, beroepsziekten,…

Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeersrecht

Het betreft hier aansprakelijkheidsdossiers in de ruimste zin (inclusief verkeerszaken), zowel voor eigen fout als door de fout/toedoen van kinderen, aangestelden en dieren.

Familierecht

Personenrecht: deze dossiers betreffen in het bijzonder vragen in verband met staat en bekwaamheid van personen, huwelijk, echtscheiding, onderhoudsgeld, afstamming en procedures betwisting vaderschap, adoptie, jeugdzaken.

Huwelijksvermogensrecht: dit behelst vooral vragen in verband met het huwelijksstelsel, schenkingen binnen het huwelijk en erfenissen.

Bemiddeling in familiezaken

Gerechtelijk Recht

Beslagrecht: alle problemen die verband houden met zowel het uitvoeren van een gerechtelijke titel als de eventuele misbruiken die er zouden kunnen zijn bij het uitvoeren door een schuldeiser.

Collectieve schuldenregeling: naar aanleiding van een overmatige schuldenlast kan de rechtbank een schuldbemiddelaar aanstellen. Deze dient dan in samenspraak met de schuldenaar en de schuldeisers een regeling uit te werken teneinde enerzijds de schuldenaar in staat te stellen terug een menswaardig leven op te bouwen en anderzijds te zorgen dat de schuldeisers zo volledig mogelijk worden betaald.

Arbitrage: de advocaten van het kantoor kunnen ook ingevolge hun specifieke juridische vorming als arbiter worden aangesteld, met weliswaar een voorkeur voor behandeling van zaken in de hen meest vertrouwde materies.

Goederenrecht, Huur- en Handelshuurrecht

Deze tak omvat enerzijds alle problemen rond eigendom en mede-eigendom, erfdienstbaarheden en andere onroerende zakelijke rechten, alsook voorrechten en hypotheken. Anderzijds allerlei vragen aangaande huur en handelshuur, zowel aan de zijde van de verhuurder als aan die van de huurder.

Handelsrecht

Handelsovereenkomst en handelsdistributierecht (agentuur, verkoopsconcessie, franchising).

Mededingingsrecht, handelspraktijken, consumentenrecht, produktaansprakelijk-heid.

Jeugdrecht

Minderjarigen kunnen op verschillende wijzen betrokken geraken in gerechtelijke procedures.

Enerzijds kunnen zij zelf partij zijn in procedures voor de jeugdkamer, met name wanneer zij zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden of wanneer zij als misdrijf omschreven feiten pleegden.  In die procedures voorziet de Wet dat de minderjarige wordt bijgestaan door een jeugdadvocaat.

Anderzijds kunnen minderjarigen ook betrokken worden in procedures waarin zij zelf geen partij, doch wel belanghebbende zijn, bijvoorbeeld procedures rond verblijfsregeling, onderhoudsgeld, ...  In die procedures kunnen minderjarigen gehoord worden en kunnen zij desgevallend beroep doen op een jeugdadvocaat.

In sommige gevallen kan het ook aangewezen zijn een voogd ad hoc te laten aanstellen om de belangen van de minderjarige te behartigen.  Dit is bijvoorbeeld het geval in procedures rond afstamming.

Advocaten:

Publiek Recht

Ambtenarenrecht: de arbeidsverhoudingen tussen de ambtenaar en de overheid en dit in alle mogelijke facetten, zoals tuchtreglementering, benoemingen en bevorderingen, procedures voor de Raad van State (schorsing & vernietigingsprocedures).

Administratief recht: de rechtsregels betreffende de verhouding tussen de diverse overheden enerzijds en de burger anderzijds.

Strafrecht

Indien men een strafbaar feit heeft gepleegd dient men zich te verantwoorden voor zijn daden voor de rechtbank. De rechtbank kan oordelen tot vrijspraak of tot schuldigverklaring waarna ze een gevangenisstraf en/of een geldboete kan uitspreken al dan niet met uitstel. Alternatieve sancties behoren eveneens tot de mogelijkheden.
Slachtoffers van misdrijven kunnen zich burgerlijke partij stellen en schadevergoeding vorderen voor de door hen geleden schade. 

Vennootschappen

Vennootschapsrecht: het vennootschapsrecht heeft betrekking op de verhoudingen binnen de onderneming. Het is de juridische basis van de organisatie en regelt onder meer het opstarten van vennootschappen, de werking, de ontbinding van een vennootschap, de aansprakelijkheid van vennoten, bestuurders, zaakvoerders, enz.

Ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden: alle aspecten die bij dit specifieke deelgebied van het recht horen, kunnen binnen het kantoor behandeld worden en begeleid.