Kosten, erelonen, factuurvoorwaarden en beroepsaansprakelijkheid

 

KOSTEN EN ERELONEN:

Aan de cliënt wordt een factuur overgemaakt waarin de kosten en erelonen afzonderlijk worden vermeld. 

De kosten zijn de vergoedingen van materiële prestaties.

Enerzijds zijn er de kosten van de behandeling zelf:

Brief: € 6,30 (exclusief BTW) vaste kost.
Dossieropening: € 60,00 (exclusief BTW)
Dossiersluiting: € 20,00 (exclusief BTW)
Kopie: € 0,50 / stuk (exclusief BTW)
Verplaatsing: € 0,60 / km (exclusief BTW)
Getypte pagina’s: € 11,00 / stuk (exclusief BTW)

Anderzijds zijn er de voorgeschoten kosten, zoals gerechtskosten, kosten van de gerechtsdeurwaarder, aangetekende zending, afschriften, uittreksels,... Deze kosten worden doorgefactureerd aan de cliënt.

 

Naast kosten is de cliënt aan zijn advocaat een ereloon verschuldigd. Het ereloon is de vergoeding die de cliënt dient te betalen aan de advocaat voor de diensten die deze voor de cliënt presteert.

Het ereloon bedraagt € 125,00 / uur (exclusief BTW) of een vooraf te bespreken uurtarief of waardetarief.

Tevens hangt het ereloon af van verschillende factoren die niet steeds kunnen worden voorzien bij de aanvang van het dossier. Het aangerekende ereloon kan worden aangepast in functie van o.m. volgende factoren: het dringende karakter, de belangrijkheid van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de ervaring van de advocaat, de onderlegdheid in de behandelde materie,...

 

Ons kantoor werkt zeer specifiek met een systeem van doorgedreven prestatiebeheer en eerder zelden met forfaitaire erelonen. Dit betekent dat alle geleverde prestaties worden ingebracht en aangerekend. Door het gebruik van software is het derhalve mogelijk om een volledig beeld te geven van het verloop van het dossier en is de cliënt in staat om de geleverde arbeid op te volgen.

Er wordt naar gestreefd om in de loop van de behandeling van het dossier geregeld tussentijdse staten van kosten en erelonen aan de cliënt over te maken. Op die manier staat de cliënt bij het afsluiten van het dossier niet voor verrassingen.

 

Sedert 1 januari 2014 is er op de kosten en erelonen van advocaten 21% BTW verschuldigd, behoudens wanneer het een verrekening betreft van de voorgeschoten kosten (gerechtskosten, afschriften, de kosten van de gerechtsdeurwaarder,...).

De prestaties van schuldbemiddelaars en bemiddelaars in familiezaken blijven vrijgesteld van BTW.

 

Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de overheid voor mindervermogenden een systeem van juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo) heeft uitgewerkt. Hiertoe dient de rechtszoekende zijn/haar geringe inkomsten aan te tonen. De inkomsten van alle inwonenden worden in aanmerking genomen. De inkomensgrenzen worden bij K.B. vastgesteld.
Voor dossiers in tweedelijnsbijstand (pro Deo) wordt een BTW-tarief van 0% gehanteerd.

 

FACTUURVOORWAARDEN:

Op elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd zijn.
Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadebeding van 10% van het verschuldigd bedrag in hoofdsom.
Elke factuur zal vermoed worden aanvaard te zijn behoudens gedetailleerd en gemotiveerd bezwaar, aangetekend te verzenden, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de Vrederechter van het kanton Mechelen bevoegd zijn.
Het advocatenkantoor voldoet aan de informatieverplichtingen zoals voorzien in het Wetboek van Economisch Recht. Cliënten kunnen de informatiebundel hieromtrent raadplegen op verzoek.
Het advocatenkantoor houdt een dataverwerkingsregister bij, zoals voorzien door de General Data Protection Regulation van 27 april 2016. Cliënten hebben kennis van het feit dat zij op elk ogenblik inzage kunnen vragen in het dataverwerkingsregister.
 

 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID:

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij AMLIN Europe NV, met vestiging te 1210 Brussel, Koning Albert-II laan 9, voor een bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van de advocaten verzekert, verleent dekking in heel de wereld.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u de advocaten als volgt bereiken:
per post: Leopoldstraat 64 te 2800 Mechelen
per mail: advocaat@deridder-law.be
per fax: +32 (0)15-44 64 89
per telefoon: +32 (0)15-44 64 80