FAQ

Appellant

Appellant is de persoon die tegen een vonnis in hoger beroep gaat. De zaak wordt dan voor een ander rechtscollege gebracht.
Geïntimeerde is de persoon tegen wie de procedure in hoger beroep loopt.

Besluiten

In besluiten (ook wel eens conclusies genoemd) kunnen partijen hun argumenten schriftelijk uiteenzetten.
De verwerende partij moet eerst besluiten opstellen, waarna de eisende partij kan antwoorden. De verwerende partij heeft in principe steeds het laatste woord alvorens de zaak effectief voor de rechtbank behandeld wordt.
In het Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald welke vormvereisten deze besluiten moeten hebben en wanneer partijen hun conclusies aan de rechtbank moeten aanbieden. Er is ook voorzien hoe een partij een andere partij kan verplichten om haar schriftelijke argumenten naar voren te brengen.

Burgerlijke partijstelling

Slachtoffers van een misdrijf kunnen vergoeding vragen voor het geleden nadeel, zowel op moreel als op materieel vlak.
Het bewijs van de schade en van de omvang dient geleverd te worden.
De rechter kan alleen schadevergoeding toekennen indien er een rechtstreeks verband is tussen het misdrijf en de geleden schade.

Conclusies

In besluiten (ook wel eens conclusies genoemd) kunnen partijen hun argumenten schriftelijk uiteenzetten.
De verwerende partij moet eerst besluiten opstellen, waarna de eisende partij kan antwoorden. De verwerende partij heeft in principe steeds het laatste woord alvorens de zaak effectief voor de rechtbank behandeld wordt.
In het Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald welke vormvereisten deze besluiten moeten hebben en wanneer partijen hun conclusies aan de rechtbank moeten aanbieden. Er is ook voorzien hoe een partij een andere partij kan verplichten om haar schriftelijke argumenten naar voren te brengen.

Dagvaarding

Dit is het document dat uitgaat van de persoon die iets wil vorderen (eiser) van een ander persoon (verweerder).
De dagvaarding vermeldt de datum, uur en de rechtbank waar de zaak wordt ingeleid.
De dagvaarding wordt door de gerechtdeurwaarder bezorgd aan de verweerder.

Eiser

Eiser is de persoon die de procedure start.
De persoon tegen wie de procedure loopt betreft de verweerder.

Geïntimeerde

Appellant is de persoon die tegen een vonnis in hoger beroep gaat. De zaak wordt dan voor een ander rechtscollege gebracht.
Geïntimeerde is de persoon tegen wie de procedure in hoger beroep loopt.

Rechtsplegingsvergoeding (RPV)

De rechtbank beslist in haar vonnis welke partij veroordeeld wordt tot de kosten (geheel of gedeeltelijk) van het geding. Deze omvatten naast de gerechtskosten (kosten van dagvaarding, rolrecht, kosten expertise,…) ook een rechtsplegingsvergoeding.
Een RPV is een vergoeding voor het feit dat een partij beroep heeft moeten doen op een advocaat. De vergoeding is forfaitair en dekt de werkelijke kosten van de advocaat niet.
Het bedrag van de RPV wordt bepaald bij Koninklijk Besluit en is afhankelijk van de waarde van de vordering.

Rol

Als een zaak niet op de datum van haar inleiding wordt behandeld, wordt ze uitgesteld naar een latere datum ofwel naar de rol verzonden.
Verzending naar de rol betekent een uitstel voor onbepaalde tijd opdat de partijen in de mogelijkheid worden gesteld om hun dossier volledig voor de rechtbank voor te bereiden.

Veroordeling bij verstek

Wie wordt opgeroepen voor de rechtbank en niet aanwezig of vertegenwoordigd is op het gestelde uur en de bepaalde dag, kan veroordeeld worden bij verstek.
Alleen de aanwezige of vertegenwoordigde partij wordt gehoord en de rechtbank oordeelt, bij afwezigheid van de andere partij, of een vonnis kan worden uitgesproken.

Verstek

Indien men op de datum van de inleiding van een zaak niet aanwezig is in persoon en men zich ook niet laat vertegenwoordigen door een advocaat, wordt men veroordeeld bij verstek.
Tegen een verstekvonnis kan men verzet aantekenen. De zaak wordt dan terug voor dezelfde rechter gebracht.

Verweerder

Eiser is de persoon die de procedure start.
De persoon tegen wie de procedure loopt betreft de verweerder.

Verzet

Indien men op de datum van de inleiding van een zaak niet aanwezig is in persoon en men zich ook niet laat vertegenwoordigen door een advocaat, wordt men veroordeeld bij verstek.
Tegen een verstekvonnis kan men verzet aantekenen. De zaak wordt dan terug voor dezelfde rechter gebracht.

Verzoekschrift

In sommige gevallen is voorzien dat de zaak bij verzoekschrift voor de rechtbank kan gebracht worden.
Het is de griffier die bij gerechtsbrief (aangetekende brief) oproept om op een bepaalde zitting voor de bepaalde rechter te komen.